erb

Pleš
Obec Pleš leží v západnej časti Cerovej vrchoviny v doline prítoku Mučínskeho potoka, v nadmorskej výške 240 m. Obec patrí do mikroregiónu Pri Velických jazerách. Od Lučenca je vzdialená 14 km.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1246. V tom čase sa názov obce uvádza ako „ Pelys“. Zo starších šľachtických rodov, ktoré participovali na pozemkovom vlastníctve slovenskej časti Novohradu, treba spomenúť rod Pilíšovcov (ako pamiatka na tento rod zostal miestny názov Piliš (Piliš – Pleš). V roku 1397 v obci Pilis (Pleš) bola už aj farnosť. V roku 1554-1593 bola obec obsadená Turkami. V roku 1828 mala 64 domov a 578 obyvateľov. V druhej polovici 17. storočia existoval v obci kostolík, ktorého zvon bol datovaný rokom 1697.

Obec Pleš si počas svojej existencie vždy zachovala poľnohospodársko-agrárny charakter. Poľnohospodári venujú chovu oviec, hovädzieho dobytka a ošípaných. Od roku 2007 sa každoročne v mesiaci máj v priestoroch Agrofarmy usporadúva trh plemenných baranov s celoštátnou pôsobnosťou.

Chotár Pleša je po obvode porastený nesúvislými plochami dubohrabín a agáčin. V menšom zastúpení sú i ihličnany, predovšetkým borový les. Na okrajoch cerových lesov rastie významný endemit hrachor žltý, sedmohradský, kosatec dvojfarebný. Zo vzácnych rastlín treba spomenúť: divozel tmavočervený, valeriánka pomiešaná, kukučka vencová. Z lovnej zveri sa tu vyskytuje: diviak, líška, jeleň, srnka a bažant. Územie toku Plešského potoka so svojimi prameňmi si zasluhuje ochranu, ako krajinný a esteticky pôsobiaci prvok v kultúrnej krajine. Územie Pleša je vhodné na dynamickú rekreáciu – turistiku, zber hríbov.

V obci sa nachádza aj predajňa potravín, pohostinské odbytové stredisko i knižnica.

Dominantou obce je klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla dostavaný v roku 1830. Hlavný oltár kostola je z polovice 19. storočia s obrazom sv. Petra a Pavla.

OSOBNOSTI

Ján Geguš

(n. 16.5. 1793 Pleš – z. 5.10.1855 Očová) prekladateľ, spisovateľ, pedagóg. V roku 1820 sa stal kaplánom v Banskej Bystrici, od roku 1821 farár v Očovej, v rokoch 1827-30 dekan a v roku 1839 zvolený konseniorom. V roku 1836 vydal kázeň na podporu slepeckého ústavu v Pešti.

Zoltán Török

(n. 29.2. 1852 Podrečany – z. 2.10.1919 Lučenec) verejný činiteľ, právnik, statkár v obci Pleš. Manželstvo uzavrel 3.2.1875 v rím. Kat. kostole v Lučenci s duchaplnou kráskou Klárou Pokornou. Rodinnú kúriu postavili v miestnej časti Romháň. Török študoval v Lučenci, právo v Pešti. Od roku 1882 bol podnotárom Novohradskej župy potom čestným tajomníkom, krajinským poslanecom za okres Lučenec a bol iniciátorom výstavby železničných tratí v regióne. V rokoch 1891-95 bol primátorom mesta Lučenec a v rokoch 1898-1905 zastával post župana Novohradskej župy. V roku 1896 sa stal čestným občanom mesta Lučenec a v roku 1905 dostal vyznamenanie „Rytier Radu cisára Leopolda“. Bol hlavný redaktorom regionálnych novín a autorom niekoľkých právnických diel.

Už k starším ľudovým zvykom patrili najmä fašiangové slávnosti a Petro-Pavlovské púte. Obec Pleš žije bohatým kultúrnym životom. Každoročne sa konajú: oslavy fašiangov, stavanie mája, oslavy medzinárodného dňa detí, oslavy patrónov svätého Petra a Pavla, oslavy sviatku svätého Mikuláša, zapálenie Betlehemského svetla na vianočnom stromčeku a Silvester.

Dňa 3. júna 2012 sa podpísala zmluva o založení cezhraničnej partnerskej spolupráci medzi obcami Pleš a Jobbágyi ( Maďarsko). Jobbágyi sa nachádza v Novohradskej župe, 80 km od Pleša. Obe obce deklarovali svoj záujem o spoluprácu v oblastiach : ekonomika, vzdelanie, kultúra, šport, turistika, informácie a tiež občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti. O rok na to, 29. júna 2013, sa konal „ Deň obce“ spojený s so stretnutím cezhraničného partnerstva.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Pleš