erb

Lipovany
Lipovany ležia v západnej časti Cerovej vrchoviny na hornom toku Mučínskeho (Lipovianskeho) potoka. Chotár tvoria zlepence a pyroklastiká andezitov a hnedouhoľné sloje. V roku 1990 boli Lipovianske pieskovce v ploche 0,13 ha vyhlásené za prírodnú pamiatku. Nachádza sa tu i paleontologické nálezisko, kde boli nájdené morské lastúrniky a zuby žralokov. V kameňolome sa našiel fosílny strom s priemerom 1,4 m a dĺžkou okolo 7 m.

Chotár je zalesnený dúbravami, miestami bučinami a agátinami. Žije tu lesná a poľná zver. Archeologické náleziská sú z doby kamennej (eneolit), nížinné sídlisko a doby bronzovej.

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1238 Ruhman. Pôvodne to boli dve samostatné obce Veľký a Malý Romháň (1386), ktoré patrili Ilsvayovcom. Obe boli zničené počas tureckých nájazdov začiatkom 17. storočia. Obnovené boli začiatkom 18. storočia ako osady obce Pleš. V kaštieli Zoltána Töröka (Veľký Romhány) bola zbierka porcelánu, nábytku a rodinná obrazáreň.

Obec má aj zrážkomernú stanicu. V obci bol rímskokatolícky kostol, zvyšky jeho základov sa nachádzajú pri cintoríne. Malý kostol z roku 1964 bol v roku 1970 rozšírený, a nový kostol Sedembolestnej Panny Márie bol vysvätený v roku 1996.

V súčasnej dobe je tu kultúrny dom, verejná knižnica, futbalové ihrisko a piesková baňa.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Lipovany