erb

Divín
Obec Divín leží v severozápadnej časti okresu Lučenec neďaleko hlavného cestného ťahu spájajúceho Bratislavu s Košicami južnou trasou. Nadmorská výška v strede obce je 265 m n. m. a v chotári 250 – 650 m n. m.

Obec má bohatú históriu, ktorej genézu dopĺňa aj vznik množstva pamiatok. Najstarší archeologický nález v obci Divín je z doby kamennej. Je to kamenná sekerka nájdená v blízkosti obce. V jaskyni Mara medvedia boli nájdené črepy pilínskej kultúry. Tento nález potvrdzuje osídlenie Divína už v dobe bronzovej.

Staré a cudzojazyčné pomenovania obce sa počas jej vývoja dosť často menili. Na dokumente z roku 1329, na ktorom sa prvý krát spomína hrad Divín, je to Dyun, neskôr ako Dyen, Dyuen (1393), Dywyn (1467), či Dewen, Dewen Alya (1473), Diwín (1808). V čase maďarizácie to boli maďarské názvy Dévén a Divény.

Divínske panstvo vlastnili počas jeho historického vývoja postupne rody Kac¬sicsovcov, Tomayovcov, Lossonczyovcov, Balassovcov a od roku 1686 bol správ¬com panstva Divín rod Zichyovcov. Hrad bol po roku 1559 dobudovaný pre účely ochrany banských oblastí ako protiturecká pevnosť. Turci si ho aj napriek tomu v roku 1575 podmanili, dobyli a stal sa ich oporným bodom. Z Divína potom 18 ro¬kov ovládali celú správnu oblasť a robili výpady do severnejšej banskej oblasti. Spod tureckej nadvlády sa Divín vymanil v roku 1593. Vrátil sa späť do rúk Balas¬sovcov, ktorí ho vlastnili až do konca 17. storočia. Posledným vlastníkom Divína z rodu Balassovcov bol neslávne slávny Imrich III. Balassa, lúpežný rytier. Z hradu napádal okolité panstvá, lúpil, zbíjal a vypaľoval dediny a malé osady. Jeho sprá¬vanie znepokojovalo cisára a aby urobil prietrž týmto výčinom, poveril generálov svojich vojsk, aby zakročili. Výsledkom týchto opatrení bolo obsadenie hradu ci¬sárskymi vojakmi. Balassa však nechcel bývať s cudzími vojakmi na hrade, tak mu cisár dovolil postaviť si v podhradí kaštieľ. Podlosťou sa však Balassa zmocnil späť hradu a cisárskych vojakov zavraždil. Ďalej pokračovali jeho výčiny. Cisár sa roz¬hodol ukončiť Balassove výčiny a poslal svoje vojsko do Divína. V roku 1679 bol z Divína Balassa vyhnaný, hrad vyplienený a vyhodený do vzduchu. Jeho majetok prešiel pod uhorskú kráľovskú korunu, až kým ho nekúpil rod Zichyovcov.

Všetky boje, radosti i starosti v obci si pamätá na námestí obce stojaci mohutný dvojvežový kostol s protitureckým bastiónovým opevnením z roku 1657.

Ku kostolu patrí budova fary s najstaršími slnečnými ho¬dinami v Novohrade (1761) a budova cirkevnej školy z 19. storočia na námestí.

Osada pod hradom Divín sa postupne rozrastala a v polovici 17. storočia ju poznáme ako poddanské mestečko, ktoré v roku 1715 získalo jarmočné právo a vlastný erb. Na ňom je v jeho centre na trojvrší holub s ratolesťou v zobáku. Tento erb sa obci zachoval dodnes.

Medzi významné kultúrne pamiatky obce patrí aj neskorobaroková kaplnka sv. Anny z roku 1755 na cintoríne sv. Anny z juž¬nej strany hradného kopca.

V roku 1828 mala obec 151 domov a 1056 obyvateľov. Remeselná výroba sa okrem výroby sít a roštov nevyvinula, prevlá¬dalo poľnohospodárstvo. Bol tu mlyn, v 18. storočí aj panský pivovar. Začiatkom 20. storočia sa ťažil v chotári Divína magnezit. Za 1. ČSR bol Divín obcou roľníkov a poľnohospodárskych robotníkov.

Po vypuknutí SNP vznikol v obci Revolučný národný výbor, v divínskom kaštieli mala sídlo vojenská poľná nemocnica. PO II. svetovej vojne štátna moc rozparcelovala veľkostatok grófa Zichyho a jeho rodina bola zo štátnej moci a vôle vedenia štátu vyhostená.

V súčasnosti je obec Divín ideálnym miestom pre turistov. Možnosti putovania a poznania poskytuje množstvo už spomenutých historických pamiatok v obci, ktoré prezentuje náučný chodník „Výlet do histórie Divína“. Začína a aj končí tu náučný chodník „Tuhársky kras“. V jeho okolí sa nachádza niekoľko malých krasových jaskýň, pozostatky banskej činnosti, turistické a cyklistické chodníky a trasy.

Zaujímavý je aj lesopark Divínsky háj. Ekologický význam sa potvrdil aj u biocentra na návrší hradu Divín – Veľký vrch – Pies¬kový vrch a biocentra Divín¬sky háj. Na kopci Dúpa sa nachádza druhá najväčšia krasová jaskyňa Tuhárskeho krasu – Mara medvedia s dĺžkou 12,5 m. Prebieha proces vybavovania, aby sa jaskyňa stala verejnosti prístupnou.

Jaskyniarom sa v roku 2013 podarilo preniknúť do zatiaľ viac než 100 m dlhej krasovej jaskyne, ktorá bola objavená priamo pod hradom Divín.

V blízkosti Divína sa pri vodnej nádrži Ružiná nachádza rovnomenné rekre¬ačné stredisko. Hlavne v letnom období je vyhľadávanou destináciou turistov a obľúbeným miestom pre rybolov a vodné športy.

Ubytovanie v Divíne poskytujú turistická ubytovňa a niekoľko penziónov. Vä謚ie možnosti ubytovania ponúka rekreačné stredisko pri vodnej nádrži Ružiná – Hotel Divín, súkromné bungalovy, ubytovacie bunky, či množstvo súkromných a podnikových chát. Dať si chutný obed a občerstviť sa je možné v Reštaurácii Paládium, v Pizzerii, či najnovšie vo Vinárni pod hradom a niekoľkých pohostin¬stvách a baroch.

V obci sa nachádza pošta, ambulancia lekára pre dospelých i deti, stomatológ, predajne potravín, rozličného tovaru, knižnica, kolkáreň, športové ihriská a prírodné kúpalisko.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Divín