erb

Detva
Okresné mesto Detva leží v nadmorskej výške od 390 m n. m. až do 1175 m n. m. na rozhraní kotlín ( Zvolenská kotlina, Detvianska kotlina , Rohy ) a pohoria Poľana, na juhu Ostrôžky a Javorie. Cez katastrálne územie Detvy tečie z východu na západ rieka Slatina a nachádzajú sa tu aj toky viacerých potokov ( Detviansky potok, Dúbravský potok, Jelšový potok, Nemecká, Kostolný, Majerovo, Trstená, Dolinka, Brezina, Skalinec, Piešť, Budačka, Liešna ).

Prírodnou dominantou Detvy je horský masív Poľana, ktorého južná časť zasahuje do jej katastrálneho územia.

Kalamárka je pozostatkom vulkanickej činnosti najväčšieho stratovulkánu v strednej Európe - Poľany. Andezitová skalná plošina bola zaradená medzi prírodné pamiatky. Jej steny, komíny a veže presahujúce 10 m, sú vyhľadávaným miestom pre skalolezcov. Prístup na Kalamárku umožňuje panelová cesta z mestskej časti Detva - Stavanisko, prechádzajúceho cez chránený areál Horná Chrapková. Ten je známy svojimi podmáčanými až mokradnými lúkami s bohatou flórou a s výskytom niektorých ohrozených druhov rastlín.

Detvu pretínajú cesty z východu na západ a zo severu na juh. Je tu zastávka osobných i zrýchlených vlakov. Menej ako 30 km od mesta leží dopravné letisko Sliač.

Osobitosťou územia Detvy sú historicky zachované krajinné štruktúry (rozptýlené laznícke osídlenia, s terasovito usporiadanými poľami a usadlosťami ľudovej architektúry).

Podľa doloženej prvej písomnej zmienky Detva bola založená v roku 1638 ako poddanská obec vígľašského panstva. Bolo to obdobie tureckých vojen a protihabsburských povstaní uhorskej šľachty. V roku 1811 sa listinou Františka I. Habsburského stala mestečkom s právom usporiadania štyroch jarmokov ročne a týždenných trhov.

Hlavným zamestnaním Detvanov bola ťažba dreva, chov oviec a roľníctvo. Roľnícky spôsob života dopĺňala remeselnícka malovýroba zručnejších gazdov (napr. výroba kolovrátkov, modrotlačiarenská výroba). V 18. a 19. storočí predávali Detvania na trhoch v Lučenci šindeľ, stavebné drevo a nakupovali obilie.

V roku 1787 v Detve založil Ján Vagač zo Starej Turej prvú bryndziareň na Slovensku, známu svojimi mliečnymi produktmi i v zahraničí.

Detva má svoje miesto i v moderných dejinách. Počas SNP sa Detva aktívne zapojila do protifašistického odboja. Dňa 1.10.1944 sa v Detve konala jedinečná udalosť – jediná oficiálna prehliadka partizánov počas SNP, s účasťou generála Jána Goliana, na povstaleckom území.

Históriu mesta približuje Podpolianske múzeum, ktoré sídli v Detve na Partizánskej ulici.

Historické centrum Detvy má čiastočne zachovanú uličnú zástavbu, s nízko podlažnými dlhými domami a dominantou kostola.

K najvýznamnejším hodnotám Detvy patrí aj tradičná ľudová kultúra a folklór.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom mesta Detva