Málinská priehrada

Vodná nádrž vybudovaná na hornom toku rieky Ipeľ tvorí spolu s priehradami Hriňová a Klenovec silnú stredoslovenskú vodárenskú sústavu. Tieto priehrady zásobujú pitnou vodou okresy Lučenec, Fiľakovo, Rimavská Sobota a ďalšie mestá a obce Novohradského regiónu. Južná časť stredného Slovenska nie je v porovnaní s ostatným Slovenskom bohatá na podzemné vody a preto v rokoch, kedy začal byť obyvateľmi regiónu pociťovaný nedostatok pitnej vody, bolo potrebné vybudovať nový povrchový zdroj, ktorý by zároveň slúžil aj na ochranu proti povodniam. Rieka Ipeľ pramení pod vrchom Čierťaž vo Veporských vrchoch. Zaujímavosťou je, že prítoky v jej hornom toku sú zväčša z pravého brehu a prítoky Chocholná či Smolná sú svojou výdatnosťou takmer rovnocenné rieke Ipeľ, čo bolo rozhodujúce pri výbere stavby pre zásobovanie regiónu pitnou vodou v Málinci. Vodné dielo sa začalo realizovať v roku 1986 a do trvalej prevádzky bolo uvedené v roku 1999. Bol to veľký zásah do života obyvateľov Ipeľskej doliny. Obec Hámor, v ktorej sa kedysi vyrábala oceľ a neskôr aj sklo, bola celkom zatopená, ostatné usadlosti ako Hrozinovo, Chmelná a Šťavica rovnako zanikli. Na druhej strane fakt, že Málinská priehrada slúži ako rezervoár pitnej vody, teda sa v nej nesmie kúpať a v jej okolí platí 1. stupeň ochrany, má pozitívny vplyv na čistotu celého údolia Ipľa nad priehradou. Rovnako pohľad na priehradu so svahmi Stolických a Veporských vrchov je pohladením pre oko a dušu. Krásna príroda, pokoj a málo frekventované asfaltové cesty sú rajom pre cykloturistov. Do hôr, ale aj k rieke Ipeľ je zas vyznačená kopa turistických trás pre peších turistov s možnosťou ubytovania približne 4 km na sever v rekreačnej oblasti Kokava – Háj. Málinská priehrada je významným krajinotvorným prvkom a popri svojej vodohospodárskej funkcii plní aj esteticko – krajinársku a ekologickú funkciu.