Archeologická lokalita pilinskej a kyjatickej kultúry v Cinobani

Precíťte posvätnosť miesta pohrebiska ľudu kyjatickej kultúry

Po ohlásení nálezu črepov hlinených nádob a žiarového hrobu amatérskymi archeológmi, boli v r. 2007 začaté archeologické práce zamestnancami Ústavu SAV Nitra, ktoré pri Cinobani, neďaleko časti Lovinka, odhalili 3000 rokov staré žiarové pohrebisko kyjatickej kultúry mladšej doby bronzovej. Stredoeurópsky výnimočný komplex súvekých nálezísk tvorí sídlisko a pohrebisko v polohe Jarčanisko a hradisko na vrchu Strieborná. Predmetom bádania je však hlavne veľké žiarové pohrebisko. Doteraz bolo odkrytých približne 300 hrobov. Terénny výskum pohrebiska prináša a rozširuje cenné informácie o pilinskej (entite nazvanej podľa lokality Piliny v Maďarsku) a kyjatickej kultúre (entite nazvanej podľa lokality Kyjatice na Slovensku). Výskumy naznačujú, že toto obyvateľstvo popolnicových polí prišlo do chotára dnešnej Cinobane z juhu na prelome 13. a 12. stor. pred n. l. Pre výber polohy pohrebiska bol dôležitý pravidelný a intenzívny kontakt posvätného miesta pohrebiska s najvyšším božstvom – Slnkom. Cinobanské pohrebisko je v súlade s týmto pravidlom na juhovýchodne orientovanom svahu vrchu Strieborná a slúžilo svojmu účelu kontinuálne po celé stáročia (od 13. do 8. stor. pred n. l.). Podľa kvality spálených bronzových predmetov a kostí sa usudzuje, že ľud kyjatickej kultúry vedel majstrovsky narábať s ohňom. Prepálené kosti až kriedovitej konzistencie patrili prevažne deťom a nedospelým jedincom - priemerný vek ľudí sa odhaduje na nie viac ako 25 rokov. Do línií usporiadané hroby pozostávali z kamenných skriniek, do ktorých ukladali spálené kosti a hrobový inventár – keramiku (amfory, misy, vázy, šálky, hrnce a pod.), bronzové predmety ( šperky, doplnky odevu, nástroje prípadne zbrane). Koniec kyjatickej kultúry a príčiny jej zániku okolo 7. St. p. n. l. zatiaľ nie sú známe. Predpokladá sa len, že zanikla na konci doby bronzovej, prípadne na začiatku doby železnej. Pohrebisko v Cinobani je zaujímavou turistickou zastávkou s posedením a informačnou tabuľou. V blízkosti lokality vedie zeleno značený turistický chodník na vrch Strieborná.