Meštianske domy v Lučenci

Lučenec sa prvý krát ako mesto (oppidum) dokázateľne uvádza v liste Jána Hunyadiho z roku 1451. Bolo ovládané viacerými zemepánmi a malo vždy prevažne poľnohospodársky charakter. Protiturecké boje a stavovské povstania spôsobovali mestu veľké straty na životoch i majetku a rovnako značné zdržanie vývinu Lučenca po hospodárskej stránke. 17.st. bolo obdobím rozvoja cechov a remesiel a pre rozvoj hospodárstva mesta bolo významné udelenie práva na jarmoky. Mešťania však neustále museli bojovať so zemepánmi o uznanie svojich „mestských práv“. Mesto Lučenec nadobudlo remeselnícko živnostenský charakter v prvej polovici 19.st. To podmienilo rýchlejšie rozširovanie zástavby a premenu mestečka s prevahou poľnohospodárskej výroby na skutočné mesto, stredisko remeselnej výroby a obchodu. Úspešný vývin náhle skončila tragédia v revolučnom roku 1849, kedy ruská cárska armáda mesto vyrabovala a vypálila (Bola to odveta za usmrtenie ruských dôstojníkov revolucionármi). V 80.rokoch 19.st. vďaka vlastným silám a podpore zahraničného kapitálu opäť nastal prudký všestranný rozvoj priemyslu ( napr. najstaršie smaltovne v Uhorsku, liehovar, parný mlyn), dopravy (železničná trať Zvolen – Lučenec – Budapešť, Lučenec – Balassgyarmat), obchodu a peňažníctva (trhy, predajné výstavy, založená Novohradská ľudová banka, Lučenská priemyselná a obchodná banka, Slovenská ľudová banka a ďalšie). Svedectvom tohto rozmachu je výstavba meštianskych domov a bankových inštitúcií. Najkrajšie príklady meštianskej výstavby sú na hlavnej Masarykovej ulici a Kubínyiho námestí , vily a rodinné domy možno nájsť na Jókaiho, Železničnej či Rázusovej ulici. Nová zástavba sa však rozširovala prakticky všetkými smermi od centra mesta. Architektúra ovplyvnená staviteľmi z Budapešti a Viedne využívala prvky viacerých neoslohov a vo výzdobe uličných fasád domov možno pozorovať vkusným spôsobom spojené prvky renesancie, baroka a secesie do architektonického smeru nazývaného eklekticizmus. Najucelenejšie je príklad elekticizmu zachovaný na Masarykovej ulici.